تنهاراه...

 

 

بـــرگ پـــاییــزی

راهـی نـدارد جـــز سُــــــــقوط….

وقـتی می دانـد

درختـــــــــــ…

عِشــقِ بَـــرگ تـــــازه ای را در دِل دارد…..!

/ 3 نظر / 18 بازدید
s-z

دلم گرم است ، میدانم بدون لطف او تنهای تنهایم … برایت من خدا را آرزو دارم !

قلم

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید[گل] آمدنها ورفتنها نشان زندگی اند[گل]سر زنده وپاینده باشی[لبخند]

قلم

چشمها را باید شست جور دیگر باید دید[گل] آمدنها ورفتنها نشان زندگی اند[گل]سر زنده وپاینده باشی[لبخند]