/ 2 نظر / 24 بازدید
ذکریا

مرگ هم به تساوی تقسیم نمی شود عجبا ! هیچ کس هنوز به سهم کم اش از مرگ اعتراض نکرده است خیلی ها سهم بیشتری از مرگ نصیب شان می شود کودک بودم که درسینما مردی ازاسب افتاد و آنقدر روی زمین کشیده شد که : گریه چشم هایم را بست بعد ها دانستم افتادن از اسب گریه ندارد خیلی ها از اصل می افتند و می میرند محمدعلی بهمنی

امیر علی

چـ ـه انـ ـرژی عظیـ ـمی مـ ـی خواهـ ـد کـ ـنترل اولیـ ـن قـ ـطره اشـ ـک برایـ ـ نچکـ ـیدن ...!