/ 3 نظر / 4 بازدید
آرزو

من دخترم و افتخار می کنم که دخترم. [گل]

ذکریا

این روزا فاصله عشق و فاحشگی در حد یک شب است. شبی که نمیدانی فردایش عاشق می خوانندت یا فاحشه به همین سادگی[گل]

استانه تحمل

[هورا] من به خودم وهمه دخترا افتخار میکنم[دست][دست][دست][دست]