به جای بغض واشک

 

 

یاد گرفتـــه ام

انسان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم

بـه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه

هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکنـد ..!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ذکریا

هرگاه عصبانی باشم ناراحت باشم دلگیر باشم ظرف ها را نمی شکنم حرکت ها را نمی شکنم بغضم را می شکنم